Защита на лицата, подаващи сигнали.

+359878198093

sd.office.sofia@gmail.com

гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ №105 А, ет. 2

Тази информация се издава в съответствие с чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, публикуван в Държавен вестник, бр. 11 от 2 февруари 2023 г.

Кои лица могат да подават сигнали?

 • Текущи или бивши служители;
 • Стажанти;
 • Подизпълнители или доставчици;
 • Кандидати за работа;
 • Лица, които са научили за нарушение в професионален контекст.

Внимание: Анонимните сигнали не се разглеждат.

За какви видове нарушения може да сигнализирате? Можете да подавате сигнали за нарушения на националното или европейското законодателство в различни сфери, включително:

 • Обществени поръчки;
 • Финансови услуги;
 • Безопасността и съответствието на продуктите;
 • Безопасността на транспорта;
 • Опазването на околната среда;
 • Защита на личните данни;
 • Сигурност на мрежите и информационни системи;
 • Трудови правоотношения;
 • Публични плащания;
 • Престъпления от общ характер.

Внимание: Не се разглеждат сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години. Сигнали, извън обхвата на закона или свързани с междуличностни конфликти, трябва да бъдат адресирани до прекия ръководител, отдела за човешки ресурси или изпълнителния директор.

Как да подадете сигнал до „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД?

 • Използвайте предвидения формуляр и го изпратете на имейл адрес: sd.office.sofia@gmail.com.
 • Приложете всички налични писмени доказателства и посочете лица, които могат да потвърдят или допълнят информацията.

Какво следва след подаване на сигнала?

 • Ще потвърдим получаването на сигнала в срок до 7 дни и ще му присвоим уникален номер.
 • Ако сигналът не отговаря на изискванията на Закона, ще Ви помолим да коригирате нередностите в срок от 7 дни.
 • Проверката по сигнала ще бъде възложена на лице без конфликт на интереси, определено със заповед на управителя.
 • В рамките на три месеца ще получите обратна информация за резултатите от проверката и предприетите мерки.

Каква защита се предоставя на сигнализиращите лица?

 • Лицата с право на подаване на сигнали и техните близки са защитени от неоснователно разкриване на самоличността им, освен когато законът позволява.
 • Забранено е всякакво репресивно отношение спрямо защитените лица, включително уволнения, понижения, наказания или други негативни действия, свързани с техните права и достойнство.
 • Комисията за защита на личните данни предоставя безплатна информация и съвети на защитените лица.

Условия за предоставяне на защита:

 • Лицето трябва да е имало основателна причина да вярва, че информацията в сигнала е била точна по време на подаването.
 • Сигналът трябва да е подаден съгласно условията и реда, установен с Закона.

Важно: Лицата, обвинени в сигнала, имат право на обезщетение за вреди, ако се установи, че сигнализиращото лице е подало неверни данни умишлено или е било длъжно да знае, че информацията е невярна.