Портфолио

Нашите проекти

ПРОДУКТИ

 1. Проекти за „Временна организация и безопасност на движението“ (ВОБД). Изготвят се, когато се извършва техническа или друг тип работа на пътното платно или в обхвата на пътя. В тези случаи се налага реорганизация на движението, за да се осигури безопасността на всички негови участници. 
 1. Проекти за „Постоянна организация на движението“ (ПОД) по пътищата и улиците. Те осигуряват максимална безопасност и сигурност на всички участници в движението при тяхното придвижване, устойчивост на пътната безопасност, оптимална възможност за развитие на различните видове придвижване – както в, така и извън населените места.

Проектите, свързани с ВОБД и ПОД, се планират и изготвят самостоятелно или в обхвата на:

 

 • Общи устройствени и други стратегически планове:
 • в част „План-схема на комуникационно-транспортна система“ на общите устройствени планове (ОУП) на градовете със землищата им и на селищните образувания с национално значение или в част „План на комуникационно-транспортната система“ (ПКТС) на ОУП на градовете; изготвят се за прогнозен период 20 години, съгласно Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (ДВ, бр. 57 от 2001 г.);
 • в планове за устойчива градска мобилност; изготвят се за прогнозен период 10 години, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (ДВ, бр. 7 от 2018 г.);
 • генерален план за организация на движението (ГПОД).
 • Подробни устройствени планове (ПУП):

–    в част „Подробен план за организация на движението“ на ПУП (план за регулация и застрояване/ПУП – ПРЗ или подробен устройствен план – план за улична регулация/ПУП – ПУР); изработва се въз основа на действащ ОУП и на действащ ПКТС на урбанизираната територия, съгласно Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове;

– в част „План за организация на движението“ на ПУП – парцеларен план; изготвя се при проектиране на нови пътища или при реконструкция/основен ремонт в случаите, определени с Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 79 от 2018 г.).

 

 • Инвестиционни проекти:

–   проект за организация и безопасност на движението в населените   места (ПОБДНМ);

– проект за организация и безопасност на движението извън населените места (ПОБДИНМ).

 

 • Транспортни достъпи

Проектите, свързани с транспортния достъп и постоянната организация на движението, целят да се създаде предварително одобрен транспортния достъп от обществената транспортна инфраструктура до обекта, както и да се регулира движението на неговата територия.

 1. Проекти за изграждане на светофарни уредби 

 

 • Идейни проекти за светофарни уредби

 

Всяко изграждане или реконструкция на светофарна уредба започва с идеен проект, който има концептуален характер. В него се представят различни варианти, базирани на заданието на възложителя, и се описват определени параметри, свързани с проектно-проучвателни дейности на изпълнителя. Сред тях са визията и габаритите на кръстовището, приблизителна стойност, ситуиране на съоръженията в обхвата на пътя, видове строителни материали, функционално решение и други. 

 

 • Технически проекти за светофарни уредби

С техническия проект се доизясняват и допълват проектните решения на идейния проект. При него са изяснени много от въпросите, свързани със строително-монтажните работи.

 

 • Работен проект за светофарни уредби. Този тип проект има следните характеристики:

 

 • Изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване на обекта;

 • Може да се ползва за като документ за договаряне изпълнението на строителството, включително чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП (Закон за обществените поръчки);

 • Транспортно техническа част на работния проект описва подробно и детайлно решенията на идейния проект и/или на техническия проект и определя техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти. Тя уточнява какви материали, изделия, комплекти и системи ще бъдат вложени в обекта, както и начините и за неговото изпълнението;

 • Когато проектирането е еднофазно, фаза работен проект, дава цялостни решения.

 

2.Проекти за приоритизация на транспортни средства

 

 • Приоритизация на превозни средства на градският транспорт

 

Приоритетът на обществения транспорт, преминаващ през пътните участъци, е важна мярка за повишаване на ефективността на управлението на градския трафик, с цел да се справи по-добре с неговите непрекъснато нарастващи обеми. 

Това прави обществения транспорт по-привлекателен поради по-бързото време за пътуване и подобрената редовност на услугите. По-високото удовлетворение на пътниците се допълва от допълнителни предимства, включително подобрена енергийна ефективност и намалено замърсяване.

 

 • Приоритизация на превозни средства със специален режим на движение

 

Този тип проекти целят да се осигури приоритет на превозни средства със специален режим на движение. Сред тях са превозни средства на Спешна помощ, Пожарна безопасност и защита на населението, МВР, както и други специални служби.

 

3. Координация и оптимизиране на светофарните уредби 

 

 • Проекти за координационни режими на работа на светофарни уредби

 

Този тип проекти целя да подобрят времето за пътуване и средната скорост на движение в участъка, координирайки движението на  потоците от превозни средства. Това се случва, когато поредица от три или повече светофарно регулирани кръстовища са координирани, за да позволят непрекъснат трафик през няколко кръстовища в една приоритетна посока. Предимствата на координационни режими са: 

 • възможност за по-високи натоварвания на трафика 

 • намаляване на задръстванията

 • контролирана скорост на трафика

 • по-малък разход за гориво

 • улеснен велосипеден и пешеходен трафик

 

 • Проекти за оптимизиране на работата на светофарните уредби

 

Тяхната цел е да оптимизират маршрутната мрежа на наземния транспорт. Понякога това се налага заради нови маршрути и/или промяна в търсенето на транспортна услуга. Друг път причините са свързани с промени в изграждането на нови улици и инфраструктурни съоръжения, оформянето на нови индустриални и бизнес зони и жилищни комплекси и други. 

 

 

4. Транспортни анализи

 

 • Предварителни проучвания на трафично натоварване

 

Този тип проучвания предоставят изходни данни, необходими за проектирането, изграждането и експлоатацията на обектите и съоръженията в урбанизираната територия на градовете. Благодарение на тях се изяснява нормативната допустимост и целесъобразност на планираната инвестиция. 

 

Предварителните проучвания обикновено включват архитектурни, икономически, екологични и транспортно-комуникационни данни относно строителното намерение, местоположението на обекта, условията на строителство и възможностите на ползването им. Те уточняват въпросите за градоустройствените и обемно-устройствените изисквания, комуникационните връзки, технологията, техническите решения и  организацията.

 

Към този тип проучвания спадат тези, свързани с реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на техническата инфраструктура.

 

 • Анализ на трафично натоварване

 

Неговата цел е да анализира съществуващото трафично натоварване, да моделира пътнотранспортно движение в обхвата на зоната и да докаже какво ще бъде влиянието на генерирания трафик върху съществуващия такъв в дадената зона. 

 

Тази анализ е необходим според чл. 42а и чл. 16 д от ЗУЗСО и в обхвата му влизат:

 • показатели на пътнотранспортното движение

 • зависимости и определяне на количествени стойности на основни показатели на пътнотранспортното движение в зоната на кръстовища

 • критерий за оптималност на светлинно-сигналното регулиране на кръстовища

 • алгоритми за оптимизиране продължителността на цикъла и фазите на светлинно-регулирани кръстовища, приложими за случаите, които довеждат до аварийни ситуации

 • експериментална проверка и доказване на моделиращите алгоритми

 

 • Проекти за събиране, обработка и анализ на данни за транспортно натоварване

Проектът включва в себе си различни елементи, сред които:

 

 • Събиране на данни 

 • Валидиране на наличните данни

 • Сортиране на данните с цел да се организират и подредят 

 • Класификация на данните в различни категории по дадени критерии

 • Резюмиране на данните, за да се изведе най-същественото от тях

 • Агрегиране, с цел да се комбинират данни от множество различни източници

 • Анализ – събиране, организиране, статистическа информация и интерпретиране на данните

 • Докладване и визуализиране – представяне в детайлен или резюмиран вид на данните или обобщената от тях информация

1. Представителство пред общини и държавни институции
Осигуряване на представителство пред общински и/или държавни институции
във връзка с изготвяне на проекти за управление на трафика.

2. Консултация на клиенти по отношение на задачи, свързани с градски трафик
Тук се включват различни услуги, сред които:
– Писмени и устни становища и консултации в областта на градският трафик;
– Преглед на документи или актове на държавни, общински и други
административни органи за потенциални проблемни зони или казуси.
Отговорът може да се получи в удобна за клиента форма – писмено, устно,
лично или дистанционно.

3. Предоставяне на база данни за трафика
Компанията разполага с база от данни, структурирани по начин, който
позволява лесното и бързото им преглеждане, търсене и извличане, като
свежда до минимум дублирането на информация. Характерно за базите данни

е, че те са независими от софтуера. Това ги прави универсални за използване
както от различни програми, така и в различни периоди от време.
4. Продължаващо следпроектно обслужване
Реализирането на проекта под експертен надзор помага за успешното му
изпълнение. Не по-малко важна е и експертната помощ в последващата
експлоатация на проекта, която компанията предоставя при необходимост на
своите клиенти.
5. Симулационни модели
Симулационните модели са необходими за възпроизвеждане на всякакви
характеристики на сложна система, в която елементите си взаимодействат. Те
възпроизвеждат промени и реализации в трафика и го визуализират, като
дават възможност и за проверка във виртуална среда.

КонтактИ

E-mail: office@trafficx.bg

E-mail: sales@trafficx.bg
Адрес: Гр.София бул.“Проф. Цветан Лазаров“ 105А